Save Preloader image

0%

เอกสารสำหรับเช่ารถ

บัตรประชาชน หรือ Passport

อายุไม่น้อยกว่า 21 ปี และบัตรยังไม่หมดอายุ

ใบขับขี่

ยังไม่หมดอายุ และได้รับมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบอื่น ๆ

อาจมีการขอเอกสารจากผู้เช่าเพิ่มเติม

เอกสารประกอบอื่นๆ

พนักงานบริษัท

สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด และบัตรพนักงาน

สำหรับนักท่องเที่ยว / ชาวต่างชาติ

ตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วโดยสารยานพาหนะต่าง ๆที่ท่านเดินทางมาถึงจังหวัดนั้น ๆ

เจ้าของกิจการ

เอกสารที่ยืนยันตนว่าเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ใบจดทะเบียนผู้เสียภาษี, หนังสือจดทะเบียนบริษัท

นักศึกษา

บัตรนักศึกษา ใบรับรองสถานะนักศึกษา *สำหรับผู้เป็นนักศึกษา จำเป็นต้องมีผู้ปกครองค้ำประกัน และต้องเดินทางมาเซ็นสัญญา ณ วันรับรถด้วย*

ใช้รถระหว่างรอซ่อม

เอกสารใบแจ้งซ่อม ใบเคลมประกัน ใบรับรถจากอู่หรือศูนย์บริการ**ผู้ให้บริการบางรายอาจขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น  สลิปเงินเดือน หรือ เอกสารยืนยันว่าเป็นเจ้าของกิจการ

เงื่อนไขการจองและบริการ

การยกเลิกการจอง

– กรณีลูกค้าแจ้งยกเลิก ภายใน 24 ชม. หลังจากโอนค่าจอง ทางร้านจะคืนเงินให้เต็มจำนวน
– กรณีลูกค้ายกเลิกแบบกะทันหันก่อนวันรับรถ หรือหลังจาการการโอนจองเกิน 24 ชม. ทางร้านขอริบเงินมัดจำทั้งหมด
เขตพื้นที่สำหรับการใช้รถ : เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน เท่านั้น
ลูกค้าต้องแจ้งพื้นที่การใช้รถให้กับทางร้านทราบเพื่อระบุในสัญญาการเช่า หากลูกค้าใช้รถนอกเหนือพื้นที่ระบุไว้ในสัญญา
และทางร้านตรวจสอบพบถือให้สัญญาเป็นโมฆะ และทางร้านสามารถยกเลิกสัญญาพร้อมริบเงินประกันเต็มจำนวน
และสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการรถล็อครถคืนได้

การบริการรับ-ส่งรถ

– รับส่งรถฟรี สนามบิน อาเขต สถานีรถไฟ และในตัวเมือง ตั้งแต่เวลา 08:00 – 20:00
****นอกเหนือเขตที่แจ้งคิดค่าส่งตามกิโลเมตร (กิโลเมตรละ 30฿) ****
****นอกเหนือเวลาทำการคิดค่าบริการชั่วโมงละ 100฿***(ก่อน 06.00 น. หลัง 22:00 น. ชม.ละ 200฿)
****ลูกค้าต้องแสดงบัตรประชนและใบขับขี่ตัวจริง ในวันที่รับรถ
****เมื่อลูกค้าชำระค่าจองแล้ว กรุณาส่งสลิป พร้อมแจ้งชื่อ+เบอร์โทรและสถานที่เวลารับ-ส่งรถได้เลยคะ
***ผู้เช่าจะได้รับค่าประกันคืนเต็มจำนวนในวันคืนรถโดยรถต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันเองให้อยู่ในระดับ
เดียวกันกับที่ตอนที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถ หากผู้เช่าไม่ทำตามที่เงื่อนไขกำหนดผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเงินประกันได้ทันที***

****กรณีรถเกิดความเสียหายทางร้านจะคิดค่าใช้จ่ายตามกรณี (รายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละกรณีทางร้านได้ระบุในสัญญาการเช่ารถ)

ข้อตกลงสัญญาเช่า

1. ผู้เช่าต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 21 ปี และมีใบขับขี่สากลหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามที่หน่วยงานราชการออกให้พร้อมนาเอกสารฉบับจริงมาแสดง ณ วันทำสัญญา : The renter must be at least 21 years old and have an international driver’s license or a driving license issued by a government agency with the original document to be presented on the contract date.

 

2. ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันเองให้อยู่ในระดับเดียวกันกับที่ตอนที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถ/หากผู้เช่าไม่ทำตามที่เงื่อนไขกำหนดผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเงินประกันได้ทันที : Renter must fill the gas to the same level as when the renter delivers the vehicle / If the hirer fails to comply with the conditions, the renter allows the lessor to immediately deduct the costs incurred from the insurance.

 

3. การส่งรถช้ากว่ากำหนดในสัญญาผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่าส่วนเกินเพิ่มเติมในอัตราชั่วโมงละ 100-200 บาท และหากผู้เช่าส่งรถช้าเกินกว่าที่ระบุในสัญญา โดยเกิน 4 ชั่วโมงขึ้นไป ผู้เช่าจะต้องชำระ ค่าเช่าส่วนเกินเพิ่มเติม โดยคิดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 1 วัน : Delivering the vehicle late in the contract, the renter will have to pay the excess rental fee of 100-200 baht per hour and if the hirer sends the vehicle more than 4 hours later than specified in the contract, the renter will have to pay. Excess rent charged at 1 day level rental rate

 

4. ผู้เช่าต้องใช้รถเฉพาะในพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา และใช้เพื่อการท่องเที่ยว หรือเพื่อประกอบธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมายเท่านั้น ไม่นำรถยนต์ที่เช่าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือไปกระทำความผิด หรือบรรทุกสิ่งของที่ผิดกฎหมายในรถ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแห่งรัฐ หากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว : The renter must use the vehicle only in the area specified in the contract. And use it for tourism Or to operate a business that is not illegal only The rental car is not used for commercial use. Or go on to commit an offense Or carrying illegal items in the car Or perform any other act in violation of state law If an offense occurs, the tenant is solely responsible.

 

5. ห้ามมิให้ผู้เช่านำรถยนต์ที่เช่าไปให้เช่าช่วงหรือมอบให้บุคคลอื่นขับขี่เป็นอันขาด : It is forbidden for the renter to bring the leased vehicle for subleasing or giving it to other people to drive.

 

6. ผู้เช่าต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและเสียหายเมื่อคนขับอยู่ภายใต้ความมึนเมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติดทุกชนิด : The tenant is responsible for all expenses. In the event of an accident and damage when the driver is under the influence of alcohol or drugs of any kind.

 

7. ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าเกิดการสูญหาย หรือถูกขโมย ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุประการใด ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่ารถยนต์เต็มราคา โดยทางผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีใดที่เกิดขึ้น : In the event that the rented vehicle is lost or stolen for any reason. The renter is responsible for the full cost of the car. The lessor is not responsible for any cases that occur.

 

8. กรณีที่รถที่เช่าเกิดอุบัติเหตุ แบบไม่มีคู่กรณี หรือมีคู่กรณีแต่ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด หรือเกิดชำรุดเสียหายด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้เช่าภายใต้สัญญานี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวด้วยประการทั้งปวง : In the event that the rental car has an accident With no parties Or there are parties, but the tenant is at fault Or damage for any reason whatsoever, the lessee under this agreement is solely responsible for all expenses.

ทั้งนี้ผู้เช่าจะต้องชำระค่าซ่อมที่เสียหาย ค่าปรับสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น ตามที่บริษัทกาหนด (กรณีซ่อมได้) และกรณีที่รถเสียหายจนไม่สามารถซ่อมได้ และไม่สามารถใช้งานได้อีก ผู้เช่าต้องรับผิดชอบทั้งหมด แต่ ไม่เกิน 50,000 บาท : However, the tenant will have to pay for the damaged repair. Fines for incurred damages Various expenses Without any arguments at all As specified by the company (In the case of repair) and in the event that the car is damaged and cannot be repaired And cannot be used again The tenant is responsible for all but not more than 50,000 baht

และในการซ่อมรถคันดังกล่าวนี้ ผู้ให้เช่าสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะซ่อม ณ อู่ซ่อมรถที่กำหนดเท่านั้น ขณะที่รถจอดซ่อมอยู่ในอู่ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเสียโอกาสให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวน 50% ของค่าเช่าในแต่ละวันจนกว่ารถจะซ่อมแล้วเสร็จ : And in repairing this car The lessor reserves the right to repair at the designated garage only. While the car is parked in the garage, the renter will pay the landlord an opportunity fee of 50% of the rental fee each day until the vehicle is repaired:

 

9. กรณีเกิดอุบัติเหตุ แบบมีคู่กรณีแล้วผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น: In case of an accident With a party and the tenant is the right side The tenant is not liable for any damages incurred..

 

10. ผู้ให้เช่าได้ตรวจเช็คสภาพรถ เครื่องยนต์ และความพร้อมของรถก่อนส่งมอบให้แก่ผู้เช่าเรียบร้อยแล้ว แต่หากเกิดความเสียหายของเครื่องยนต์ เช่น หม้อน้ำแห้ง แบตเตอรรี่หมด หรือน้ำมันเครื่องแห้งในขณะเช่ารถ ผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ : The lessor has checked the condition of the vehicle, engine and the car’s availability before delivery to the renter already But if the engine damage such as the radiator is dry, the battery is depleted. Or dry engine oil while renting a car The tenant must be responsible

 

11. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยง ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฺฮอล์ สูบบุหรี่ อาเจียน อาหารที่มีกลิ่นเหม็น บนรถ หรือยางมะตอย หากตรวจพบผู้เช่าจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าทำความสะอาดและขจัดกลิ่นในรถ จำนวน 3,000 บาท : Pets are not allowed. Drinking alcohol, smoking, vomiting, smelly food on the car or asphalt, if detected, the renter will have to pay for cleaning and deodorizing the car. Amount 3,000 baht

 

12. หากผู้เช่า หรือบุคคลอื่นได้นำรถไปกระทำผิด โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือปฎิบัติผิดข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจรไม่ว่ากรณีใดๆ เช่น ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด หรือทำผิดกฎจราจร ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าปรับเองทั้งสิ้น : If the renter or other person has taken the car to do wrong Unlawfully Or violate the regulations of the traffic officer in any case, such as driving faster than the law. Or violate traffic rules The tenant will be responsible for the fine at all.

 

13. ในกรณีรถที่ผู้เช่าขับขี่รถยนต์ที่เช่าเกิดอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย บาดเจ็บสาหัส หรือทำให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นเสียหาย จนเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ทางผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบใดทั้งสิ้น : In the event that the renter driving the rented vehicle has an accident resulting in death, serious injury or damage to other people’s property. Until incurring various expenses The lessor is not responsible at all.

14. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะต้องถึงสถานีตารวจหรือจะต้องให้ศาลเป็นผู้พิจารณาความผิดเรื่องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนั้น : In the event of an accident The tenant will be responsible for all expenses, whether they have arrived at the police station or must have the court determine the fault of compensation arising from the accident

 

15. กรณีผู้เช่า และผู้ร่วมเช่า เปลี่ยนเส้นทางการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในสัญญาเช่า โดยไม่แจ้งผู้ให้เช่าทราบ ผู้ให้เช่าถือว่าผู้เช่าทำผิดสัญญาถือว่าสัญญานี้เป็นโมฆะ และผู้ให้เช่ามีสิทธิริบเงินประกัน และบอกเลิกสัญญาทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากมียกเลิกสัญญาผู้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าริบเงินประกันทันที และมอบอานาจแก่พนักงานตำรวจเข้าครอบครอง : In the case of tenants and co-tenants Change travel routes other than those specified in the rental agreement. Without notifying the lessor Otherwise, the lessor assumes the lessee has breached the contract and this agreement is considered invalid. And the lessor has the right to forfeit the security deposit And terminate the contract immediately without prior notice If the contract is canceled, the tenant agrees to immediately forfeit the security deposit. And empower police officers to take possession.

 

16. ในกรณีที่ผู้เช่าแจ้งว่ารถยนต์หาย ผู้เช่าจะต้องแสดงกุญแจตัวจริงให้ปรากฏแก่ผู้ให้เช่าเท่านั้น หากไม่มีกุญแจรถมาแสดงตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าแจ้งความดำเนินคดีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ และต้องชาระค่าปรับไม่เกิน 50,000 บาท : In case the renter reports that the car is lost Tenants must show the real key to the lessor only. If there is no car key shown as above The tenant agrees to allow the lessor to report the prosecution for investigation. And must pay a fine not exceeding 50,000 baht.

 

17. หากตรวจพบอุปกรณ์ภายในรถยนต์ทั้งหมด เช่น เอกสารภายในรถยนต์ เบาะรถยนต์ ยางอะไหล่ แม่แรงกุญแจ และอื่นๆเป็นต้น ชำรุดหรือสูญหาย ในระหว่างการเช่ารถยนต์ ผู้เช่าต้องจ่ายค่าปรับทั้งหมด ตามรายการที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บ ผู้ให้เช่าจะใช้เกณฑ์ราคาค่าปรับตามราคาที่ศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆ กำหนดขึ้นและคิดค่าบริการตามจริง กุญแจรีโมทชำรุดหรือหายปรับ 2,000 บาท, เบาะรถเปื้อนและ ฉีกขาด และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในรถชำรุดปรับตั้แต่ 1,000 -3,000 บาท (แล้วแต่กรณี) : If all car interior devices are detected, such as car interior documents, car seats, spare tires, jacks, keys, etc. Damaged or lost During car rental The tenant must pay all the fines. According to the items charged by the lessor The lessor will apply the price threshold for the price of the car brand. Set up and charge the actual service fee The remote key is damaged or lost 2,000 baht fine, the car seat is stained and torn, and other equipment. The interior of the car is damaged, adjusted from 1,000 -3,000 baht (depending on the case)

 

18. ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุ หรือเครื่องยนต์มีปัญหา ให้ผู้เช่าโทรแจ้งผู้ให้เช่าทันที ภายใน 24 ชม. เว้นเสียแต่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ เช่นยางรั่ว ผู้เช่าจำเป็นต้องดาเนินการแก้ไขด้วยตนเอง ให้รถยนต์สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากยางแตก ลูกค้าจะต้องซื้อยางยี่ห้อ และแบบตามเดิมให้ผู้ให้เช่าและส่งคืนผู้ให้เช่าในลักษณะสมบูรณ์ : In the event of an accident Or the engine has a problem The tenant shall call and notify the landlord immediately within 24 hours unless it is not involved in an accident such as a puncture, the tenant needs to take corrective action by himself. Let the car be able to use normally, if the tires are broken, customers will have to buy brand tires And the original form to the lessor and return the lessor in a perfect manner

 

19. ผู้เช่าจะต้องนำรถยนต์ที่เช่าส่งคืนตามกาหนดในสัญญาเช่า หากไม่สามารถส่งคืนได้ตามกาหนดเว

อัตราค่าปรับ

สาเหตุ ค่าปรับ

สูบบุหรี่ในรถยนต์

3,000 บาท

คราบยางมะตอย

500-1,500 บาท

อาเจียน หรือคราบสกปรกทำความสะอาดยาก

1,000-3,000 บาท

กุญแจหาย

3,000-10,000 บาท
(หรือตามบิล)

ค่าบริการเปิดรถ
กรณีที่ลืมกุญแจ/กุญแจหาย

เริ่มต้น 500 บาท
(หรือตามระยะทาง)

ค่าบริการเติมน้ำมัน
กรณีที่ไม่เติมคืนหรือขับเกินที่กำหนด

300-3,000 บาท

ค่าบริการลากรถ กรณียางแตก ยางรั่ว หรือ อุบัติเหตุ

เริ่มต้น 2,000 บาท

ค่าบริการ ชำระค่าปรับตามใบสั่ง

300 บาท
(ไม่รวมค่าปรับตามใบสั่ง)

คีนรถยนต์ก่อนกำหนด (ต้องแจ้งล่วงหน้า 24 ชม.)

50%
ของค่าเช่าของจำนวนวันที่เหลือ

ค่าเสียหายส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด/ไม่มีคู่กรณี

เริ่มต้น 1,000 บาท

ประกันภัย

รถทุกคันในระบบของ PD CAR FOR RENT มีประกันภัยชั้น 1 ขั้นพื้นฐาน (ซึ่งรวมอยู่ในค่าเช่าแล้ว) แต่จะไม่รวมค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุโดยท่านเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี

หากเกิดอุบัติเหตุโดยท่านเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณีบริษัทรถเช่าจะเรียกเก็บค่าเสียหาย(“ค่าเสียหายส่วนแรก”) ระหว่าง 1,000 – 50,000 บาท ในอัตราอ้างอิงตามประเภทรถดังนี้

ประเภทรถ ตัวอย่าง ค่าเสียหายสูงสุดส่วนแรกไม่เกิน (บาท)
รถอีโคร์คาร์ และ รถขนาดเล็ก March / Almera / Yaris / Vios / City / Jazz / Ciaz 30,000
รถขนาดกลาง Altis / Civic / CHR / HRV / Slyphy / Juke 40,000
รถขนาดใหญ่ และ รถเอสยูวี Camry / Accord / Fortuner / CRV / Pajero / Teana 50,000

หากบริษัทประกันภัยประเมินราคาแล้ว ได้ความว่า ค่าเสียหายเกินกว่าวงเงินคุ้มครองที่กำหนดไว้ ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงรับผิดชอบชดใช้เงินค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่บริษัทประกันภัยไม่ได้คุ้มครอง
คำอธิบาย : ประกันความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์

ประกันภัยชั้น 1 ขั้นพื้นฐาน (Collision Damage Waiver :CDW มีค่าเสียหายส่วนแรก)

กรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างเช่าโดยที่ผู้เช่ารถเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี หรือรถมีรอยขีดข่วนจากการขับขี่ ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เกินค่าเสียหายส่วนแรกที่ทางบริษัทรถเช่ากำหนด

 

หมายเหตุ

การคุ้มครองนี้ครอบคลุมเพียงตัวรถ ไม่ครอบคลุมถึงส่วนอื่นๆ ของรถ1 หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีอยู่ในรถ2และไม่รวมถึงค่าปรับ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเช่า ทั้งนี้ การคุ้มครองจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้เช่าปฏิบัติตามข้อตกลงของการเช่าเท่านั้น
1เช่น กระจก ยาง ฝาครอบล้อ กระทะล้อ ภายใน หลังคา หรือช่วงล่างของรถ

2เช่น เก้าอี้เด็ก อุปกรณ์ GPS อุปกรณ์เสริมกุญแจ เอกสารสำคัญของรถ หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่นๆ